Express your nature.

Upload, Share, and Be Recognized.

Join with Facebook
or join manually
X
Posted By:aliranjbar
Comments:

Old Comments:

2009-02-14 15:38:33
Ali jan salam aksat harf ndarh man ta ik dor dar saait miznm va asm shoma naznin haro dar saait mibinm hsabi shad mishavm tazgiha ik psr niko digar be naam Ebi ham amdh ke bsiar psr khobi hast Ali jan az Farhad Email dari ? ke bbinim kojast khili vaght hast ke pidash nist ia khotat ik mil bzn ia bede ta ma barsh bznim dar -- patogh -- az man soraghash vh migrftand. SHAD va KHANDAN BASHI