Express your nature.

Upload, Share, and Be Recognized.

Join with Facebook
or join manually
X
Posted By:fardin
Comments:

Old Comments:

2009-10-13 00:06:50
Rasti font farsi mitvani bkhani?
2009-10-13 00:05:15
سلام فردین جان امید وارم که خوب و خوش باشی ای یار تازه نفس هموطن عکسهای جالبی میفرستی و من از دیدن عکسهای ارسالی تو لذت میبرم البته بعضی هایش تکراری اما زیبا و بعضی هایش هم جدید است اما در این سایت یک مافیای بزرگ وجود دارد که عکسهای تو( رای) نمی آورد و یا به یک باره (رای آن منفی میشود ان مافیای که گفتم (پی او پی پی وای )است او با کمک دوستان خود مانند (اس ک ای پی) از هر عکسی که خوشش نیاید با ترفند رای ان عکس را منفی میکنند و جالب است که بدانی خود سایت هم با آنها همکاری میکند من بارها دیده ام که افرادی به او اعترض میکنند و برای او در زیر عکسهایش پیغام مینویسند اما بعد که دوباره به آن عکس سر میزنم پیغام پاک شده است این دختر با اسم گل شقایق موجود بسیار بسیار موزی است و در ظاهر بسیار خوب اما شما نمیدانید که چه مارمولکی است به