Express your nature.

Upload, Share, and Be Recognized.

Join with Facebook
or join manually
X
Comments:

Old Comments:

2008-11-27 13:46:40
(Ba dorod bar ali nazanin) az lotf shoma mamnon hastam . shoma be man mohabat darid. Man aval in (pixdaus) jedi ngerftam ama bad didam bazeha manand (OK) ke kheli ham adam (ahmaghi) hast va kheli ham (bitarbet) va hamash kheal mikonh ke man daram taghlob mikonam albateh az in afrad dar in (pixdaus) zead peda mishavand va tghribn tashkel band dadand. bavar kon ta (OK) in comment ra ngah konh chon chezi ash nmifamh shoro mikonh be fosh dadan. Ali jan Baz az lotf shoma mamnon hasam. (PEROZ VA PAEDAR BASHI)
2008-11-26 22:16:44
salam farhad jan axat kheili ghashange manam vote poweram shode 2 be hamashon mosbat dadam ta roye inaii ke manfi dade bodan kam konam alan mosbat shodan