Express your nature.

Upload, Share, and Be Recognized.

Join with Facebook
or join manually
X
Comments:

Old Comments:

2008-11-21 23:27:56
Of course, sometimes my pics recover because some people go to the file to vote. By clicking "top", they can go directly to the file to see my dailies.
2008-11-21 23:21:46
You say that "popular opinion eventually prevails". I disagree. In the main, it does not prevail because viewers look at the pics mostly in the Recent Popular Photos section and not in the Newly Added section. The latter has the whole daily input and most people would not take the time to go through everything. If a poster's pics have been 'artificially' (= by multiple negative votes by artemis, for example) kept below the magic +5 votes, people never get to see them at all. It is happening to me day after day. Most of my pics of today (posted 12 hrs ago) stand below +5, at 0-4 votes. Most of them WERE already past the +5 mark, but then the Phantom Negative Voter(s) went through them a few times.
2008-11-21 09:34:23
Look at Artemis pix by most popular and go to the last page (the least popular) there is a pic of a scorpion that is titled "SCORPION". May not mean anything but is interesting.
2008-11-21 09:29:24
There is certainly somthing fishy going on. Artemis does post some good pics and some that would appeal to only a select few. Yet 93% of Artemis pix are "popular" (over 5 votes) from what I have seen, this is highly unlikely for anyone. It is interesting to see good pics heavily downvoted for the first hour or two then they seem to recover.... like someone is trying to keep good pics down ... put popular opinion eventually prevails.
2008-11-21 07:29:39
R*E*A*L = poppy is bullshit. I fight my own battles under my own name. Correction: I first wrote a few comments under DownWithCheating! and then could not keep up the pretence and began to fight the 'war' under my own name. R*E*A*L does not wish to come out of the closet for fear of retaliation, and I don't blame him. R*E*A*L is whoever he is, but I am poppy. There's enough fight in this old bird for two weaklings like artemis, any day. SCORPION: take a hike. NOT the end.
2008-11-21 05:09:44
alright the beginning and END are english -now if you just translate the middle part.
2008-11-21 04:52:14
R*E*A*L=poppy Aëçèåéá ðïóá ðñïöéë å÷åéò?Óôáìáôá íá áó÷ïëåéóáé ìå ôçí artemis!Aðï ìåíá ôåëïò áñêåôá ìå ôéò ìéêñïôçôåò!!!Åäù åéêïíåò ðïóôáñïõìå êáé ìáêáñé íá ðáéñíïõí votes ïé êáëõôåñåò!!Ïëá ôá áëëá åéíáé âëáêåéåò ìéêñùí áíèñùðùí ðïõ äåí å÷ïõ áëëá èåìáôá ???!END
2008-11-21 04:26:47
SCORPION = Artemis. Thanks for the evidence!
2008-11-21 04:22:15
Surely, there must be someone in your country that can translate what it is that you wish to convey to us? Please get help.
2008-11-21 03:52:28
This makes think of my old grandpappy . Many years ago, after a rich and full life, he lay on his death bed at the age of ninety seven. As the end drew near he beckoned to me, and as I bent over him the old man looked me in the eye and, in a low, tremulous voice, spoke his last words."My dear boy," he said to me, grasping my hand, "never trust a goddamn Greek."
Unknown
2008-11-21 03:21:27
the only words I can read are votes, poppy and a few artemis's -Can you send this in english?
2008-11-21 02:40:15
Áñíçôéêåò votes äéíåéò åóõ êáé ìïíïí åóõ poppy áõôï ôï îåñïõìå êáëá!Êáé óôáìáìáôá íá êáôåâáæåéò ôéò votes óïõ ãéá íá ìáò ïôé äçèåí ôï êáíåé ç artemis!ÈÅËÅÉÓ ÍÁ ÊÁÍÅÉÓ ÏÔÉ ÈÅËÅÉÓ ÅÓÕ ÊÁÉ Ç artemis óïõ åéíáé åìðïäéï åôóé?H artemis äåí áó÷ïëåéôáé ìáæé óïõ!ÓÔÁÌÁÔÁ ÍÁ ÄÉÍÅÉÓ ÁÑÍÇÔÉÊÅÓ VOTES ÓÅ ÏËËÅÓ ÔÉÓ ÊÁËÅÓ ÖÙÔÏ.ÅÓÕ ÔÏ ÊÁÍÅÉÓ ÁÕÔÏ!!!!!
2008-11-21 01:13:42
...and out of the horse's mouth we shall hear the truth? I don't think so. If artemis were to leave the voting to the viewers - instead of giving herself multiple positive votes every day at the same time as giving my pics multiple negative votes - then we would know. How many times do I have to say this: I am NOT beefing about votes, I am against cheating!
2008-11-20 23:54:59
Thats just Bull, artemis can post adorable fluffy kittys doing nothing! and they end up on the top page! poppy may not be better but with all the cat haters out there you explain ?
2008-11-20 23:18:02
Ploppy, Artemis posts better pictures than you, get over it.
2008-11-20 19:05:16
ARTEMIS: You should have picked this one to cheat to the top, it is by far the best picture of the set.